INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH NAU PROFIT

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy informację o sposobie przetwarzania danych osobowych osób ubezpieczonych za pośrednictwem NAU Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o., a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych osób ubezpieczonych za pośrednictwem NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jest NAU Profit Sp. z o.o. ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP 525-25-17-952, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000397995 „NAU PROFIT”.

Z NAU PROFIT, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NAU PROFIT przetwarza następujące kategorie danych osobowych osób ubezpieczonych:Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem ubezpieczenia za pośrednictwem NAU BROKER.

NAU PROFIT przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie następującym podmiotom:NAU PROFIT nie będzie przekazywać danych osób ubezpieczonych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe osoby ubezpieczonej będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy ubezpieczenia, do której dana osoba przystąpiła, jak również przez okres 6 lat następujących po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej ( tj. do upływu okresu przedawnienia roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego). Po upływie tego okresu dane osobowe są bezpiecznie usuwane, o ile nie są już potrzebne w związku z innym postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez NAU PROFIT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:SPOSÓB REALIZACJI PRAW
Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5
w następujący sposób:SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez NAU PROFIT Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
NAU PROFIT nie podejmuje wobec osób ubezpieczonych żadnych decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.